27.12.11

Celebration 2

Celebration Cake / Birthday /Strawberry Cake (Vanilla Sponge) / 23cm x 23cm